DAY078: 孤獨的美食家 – Kannam Chicken

唔使講咁多,睇到 Kannam Chicken 呢個名,就知道呢間野係食韓食。叫得自己做 Chicken,梗係要試下呢度既炸雞。

因為係孤獨的美食家的緣故,所以唔可以叫好多炸雞,於是就叫左炸雞翼,同埋一碟炸年糕。食完之後,我只會講兩個字 —— 失望。

其實呢間舖間環境算唔錯,裝修果 d 都 ok,同埋間舖係插韓文歌既,都算係幾認真。

講到野食,正如之前講,係失望既。先講下碟年糕,完全唔辣。不過呢樣野其實可以理解,因為好多本地人都唔係好食得辣。但係最勁既地方係,碟野食落好似平時係粥舖食到既炒麵,所以個感覺都幾係古怪。


其實碟野唔單只係味道,連個樣都好似炒麵

跟住炸雞。係,叫雞翼係會渣左,但係我估唔到,d 雞翼竟然係 KFC 風味。大佬,咁我可以去 KFC 就得,唔使特登走黎食韓食。唉,都係一個字,失望。


炸雞係連薯仔的,但係真係完全 KFC 風味

發佈留言